Regulamin Cyklicznego Konkursu Poetyckiego NURT

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem „Cyklicznego Konkursu Poetyckiego NURT” jest grupa nieformalna „Projekt Poetycki” reprezentowana przez Małgorzatę Belniak.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski i cykliczny – odbywa się co miesiąc. Każda edycja konkursu ma określony motyw przewodni – tytuł.
 3. Każda osoba biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenia oraz pytania związane z konkursem należy kierować na adres email: konkurs@poetycki.pl
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu łamania praw autorskich.
 6. Organizator konkursu ma obowiązek przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnictwo w konkursie i głosowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)

Zgłoszenia konkursowe

 1. Jeden Autor może wysłać na konkurs jeden wiersz, do którego ma pełne prawa autorskie.
 2. Wszelkie zgłoszenia zawierające mowę nienawiści na tle narodowościowym, rasowym, etnicznym lub wyznaniowym będą automatycznie odrzucane.
 3. Temat danej edycji konkursu można interpretować swobodnie. Zgłoszone utwory powinny jednak w widoczny sposób nawiązywać do tematu. Autor może w zgłoszeniu konkursowym zamieścić objaśnienie powiązania utworu z tematem lub może zostać o nie poproszony przez Organizatora.
 4. Termin składania zgłoszeń jest określony przez organizatora i publikowany w dniu ogłoszenia konkursu.
 5. Przesłanie utworu konkursowego oznacza zgodę autora na:
  – upublicznienie danych osobowych (imienia i nazwiska),
  – nieodpłatne wykorzystanie wierszy napisanych przez autorów na stronie internetowej organizatora celem przeprowadzenia głosowania,
  – gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
 6. Zwycięzca konkursu podlega 3-miesięcznej karencji*,
 7. Autor wyróżniony oraz nagrodzony Nagrodą Publiczności w konkursie podlega jednomiesięcznej karencji*

Przebieg wyłaniania zwycięzców konkursu

 1. Wszystkie zgłoszenia konkursowe podlegają wstępnej selekcji, przeprowadzanej przez Jury konkursu.
 2. Zwycięzca konkursu oraz wyróżniony autor zostają wybrani przez Jury konkursu, chyba że w danej edycji konkursu organizator zdecydował się wprowadzić inne zasady rozstrzygnięcia konkursu – określone w sposób jasny i publikowane na oficjalnej stronie aktualnego konkursu.
 3. Nagroda Publiczności zostaje przydzielona autorowi, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu.
 4. Głosowanie odbywa się poprzez stronę poetycki.pl/konkurs/glosowanie, na zasadach określonych przez organizatora.
 5. Głosowanie ma charakter otwarty; każdy może wziąć w nim udział.
 6. Jedna osoba może zagłosować tylko raz, oddając od 1 do 3 głosów – po jednym na utwór.
 7. Aby móc zagłosować w konkursie należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres email.
 8. Dane osobiste, zbierane od osób głosujących są przechowywane bezpiecznie i służą wyłącznie rzetelnemu i sprawiedliwemu przeprowadzeniu głosowania konkursowego – zabezpieczają głosowanie przed próbami oszustwa oraz ułatwiają wykrywanie prób fałszowania wyników. Po zakończeniu głosowania wszystkie dane osób głosujących zostają usunięte.
 9. System głosowania jest odpowiednio zabezpieczony (SSL, HIPAA, etc.)
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu głosowania w dniu określonym przez organizatora.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową (na adres email, z którego wysłali zgłoszenie).
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w internecie oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 13. Notki dla uczestników konkursu –  Osoby głosujące moga poprzez arkusz głosowania zostawić notatkę wybranym autorom utworów konkursowych. Notatka zostanie przekazana autorom anonimowo po zakończeniu konkursu – pod warunkiem, że zawierają treści zgodne z ich przeznaczeniem: pozytywne i budujące komentarze uzasadniające oddanie głosu (organizator nie przekazuje notatek przykrych ani obraźliwych).

 

Nagrody w konkursie

 1. Nagrody pieniężne i przedmiotowe Cyklicznego Konkursu Poetyckiego NURT są fundowane przez sponsorów.
 2. Nagrody pieniężne są opodatkowane (podatek jest uiszczany przez organizatora lub sponsorów nagród).
 3. Dyplomy oraz medale dla zwycięzców i wyróżnionych są tworzone przez organizatora.
 4. Nagrody związane z promocją tj:
  a) dowolnego rodzaju artykuł (poezja, portret, wywiad, esej, podcast, film itp.) nagrodzonego twórcy, publikowany w e-magazynie Projektu Poetyckiego;
  b) artykuł wyróżniony na dużym banerze strony głównej (poetycki.pl) przez miesiąc;
  c) promowane i niepromowane posty na na Facebooku oraz Instagramie Projektu Poetyckiego;
  są wprowadzane w życie przez organizatora konkursu we współpracy z nagrodzonymi autorami.
 5. Nagrody zostają wręczone zwycięzcom i wyróżnionym przez organizatora po ogłoszeniu wyników konkursu. Jeżeli osobiste wręczenie nagród jest niemożliwe, to sposób ich dostarczenia jest ustalany osobiście z każdym ze zwycięzców/wyróżnionych.
 6. Zwycięzca Cyklicznego Konkursu Poetyckiego otrzymuje medal danej edycji konkursu.

 

Zmiany w regulaminie konkursu (sytuacje wyjątkowe)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu rozstrzygnięcia konkursu jeżeli podczas przeprowadzania konkursu wykryte zostaną próby oszustwa. O tego każdej tego typu zmianie organizator zobowiązuje się powiadomić każdego z uczestników konkursu poprzez wiadomość email, a także ogłosić oficjalnie nowe zasady roztrzygnięcia konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnych, niezależnych okoliczności, uniemożliwiających mu przeprowadzenie konkursu według pierwotnego planu.
 3. Organizator zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich uczestników konkursu o wszelkich zmianach wprowadzonych w zasadach konkursu podczas jego trwania. Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

*karencja – okres, w którym dana osoba nie może brać udziału w kolejnych konkursach z serii prowadzonej przez tego samego organizatora. Dzięki wprowadzeniu karencji mamy pewność, że w każdej edycji konkursu zwyciężają inne osoby.